Senioruniversitetet Kvinnherad (31)

 

fredag, 13 november 2015 18:59

Heilt hekta på havørn

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Her har Sigve Solheim knipsa ein av havørnane med fangst.

 
På det oppsette haustprogrammet var det professor i økonomi, Victor Normann, som skulle vitja oss i november. Han melde diverre avbod tidlegare denne veka. På kort varsel har vi vore så heldige å få friluftsmann og fotograf Sigve Solheim til å overta samlinga.

Dei siste åra har han vore heilt hekta på havørn. Det er òg tittelen på foredraget han held på Kvinnherad Senioruniversitet si samling i konsertsalen i Kulturskulesenteret på Husnes, torsdag 19. november.

Då havørna vart freda i 1968, var det berre eitt par att som hekka i Hordaland. Fredinga har vore ein suksess, ettersom ein no reknar med at det er mellom 180 og 200 havørnpar i fylket. 14–15 av dei hekkar i Kvinnherad.

Det har mellom andre folk på Sunde lagt merke til. Difor bestemte Soleheim seg for å leita etter havørn med båt i området.

– Eg kom ganske fort over eit par som bygde reir ein stad i Husnesfjorden. Sidan har eg vore heilt hekta, seier Solheim om ørne-interessa.

Over tre og eit halvt år har han følgt det same paret, alltid med eit digitalt kamera. Slik veit han at dei fekk to ungar det første året, og like mange det andre. I år fekk dei èin.

Ørneparet vart etter kvart så vane med han, at dei følgde etter han når han kom med båten.

– Då eg såg at det låg fisk ved reiret, skjøna eg at dei hadde fått ungar, seier Solheim.

Vanlegvis er han forsiktig med å nærma seg reir med ungar i. Det gjorde han først då Stavanger Museum, som er ansvarleg for merking av havørn, bad han gjera det.

Resultatet av Solheim si glødande interesse for havørn er blitt ein time langt foredrag, krydra med eineståande bilete av livet til ein ørnefamilie. Alt frå bygging av reir, fanging av fisk, luftakrobatikk og mating av ungar.

Senioruniversitetet ynskjer akademikarar og andre friluftsinteresserte vel møtt til samlinga i i konsertsalen i Kultursenteret på Husnes. Etterpå er det som vanleg kaffi og mat.

Aasmund Taarn Sande

 

 

Sist redigert lørdag, 14 november 2015 10:52
søndag, 11 oktober 2015 21:26

Møte om borgarløn

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Borgarløn: Argument, motargument og eksperiment

Dette er tittelen på føredrag for Senioruniversitetet i Kvinnherad  torsdag den 15. oktober klokka 12.00 i kantina i Husnestunet. Vi får besøk av Nanna Kildal som er forskar ved UNI Research Rokkansenteret i Bergen og redaktør for tidsskriftet «Medborgerskap, migrasjon og helse». Ho forskar på, og er medforfattar til, artiklar og bøker om den norske velferdsstaten, NAV,  arbeidet og yrkesroller. Eller sagt på ein annan måte: Velferdssystem.

Ho seier dette om føredraget sitt: «Jeg vil snakke om ulike utforminger av en borgerlønn i et historisk perspektiv. Deretter vil jeg diskutere ulike måter å argumentere for og imot en borgerlønn på, og til slutt vil jeg gå i gjennom flere eksperimenter som dels er blitt gjort på 1970-80 talet i USA og Canada, og dels gjennomføres i dag i andre deler av verden.»

Kva er eigentleg borgarløn vil du kanskje spørja? Jau, det er ei inntekt som vilkårslaust vert betalt til alle på individbasis, utan økonomisk prøving eller arbeidskrav. Dette har vore diskutert innført attende frå 1700-talet i ulike forfatningar og av ulike personar. På 1960-talet argumenterte økonomen og nobelprisvinnaren Milton Friedman for ei borgarlønsordning i USA. Hans argument var kampen mot fattigdom. I dag er det diskusjonar om ordninga fleire stader i Europa, og Finland vurderer å starta prøveordning med borgarløn.

I vårt velferdssystem har alderstrygd og barnetrygd trekk av borgarløn. Alle andre ytingar forvalta av NAV har ulike krav og vilkår som må oppfyllast. Vi har fått eit stort NAV-byråkrati som er naudsynt for vurdering av vilkår og kontroll med bruken. Resultatet er at menneske kjenner seg audmjuka, mistenkeleggjorde og kontrollerte. Vi som nasjon har ikkje makta å fjerna fattigdommen; for nokre månader sidan leste vi i lokalavisene at det er over 300 born som lever under fattigdomsgrensa i Kvinnherad.

Visste du at dei statlege overføringane til private og organisasjonar siste år var på 680 milliardar kr? Det er kanskje på tide med nytenking og nye innspel, og vi trur at Nanna Kildal kan bidra med tankar og synspunkt til glede og ettertanke for kvar einskild av oss.

Så vel møtt til Nanna Kildal sitt føredrag!

Svein Ingvald Opdal

leiar

 

 

 

Sist redigert søndag, 11 oktober 2015 21:39
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

 

Dette er tittelen på føredrag for Senioruniversitetet i Kvinnherad  torsdag den 17. september  2015 kl 11.00 i Rosendal Fjordhotell. Vi får besøk av Anders Lundberg som er professor ved Institutt for geografi Universitetet i Bergen. Her forskar og underviser han i mellom anna kulturlandskap, historisk geografi, vegetasjonsøkologi, plantegeografi og biologisk mangfald. Han er også ein erfaren føredragshaldar.

Kort sagt er ein geosti ei merka turløype som er tilrettelagt med informasjonsskilt som fortel om naturhistoria som ligg i landskapet og om kultur og hendingar som har funne stad. Anders Lundberg tek oss med i tekst og bilde frå Rosendal til Myrdalsvatnet og opp til Øvre Myrdal på baksida av Melderskin. Vi skal inn i artane si naturhistorie og deira fascinerande kulturhistorie. Mange kjenner tepperot, men få veit kva namnet kjem av. Det har rot i folkemedisinen. Inst i dalen treff me artar som var mellom dei første som koloniserte landet etter istida. Dei gjorde det mogeleg for andre artar å kome seinare. Nokre av dei har bidrege til at det er mogeleg å drive jordbruk i Noreg. Vi skal også møta tusen små «nitrogenfabrikkar», planter som produserer stoff som alt liv på jorda treng, men som ingen utan desse får tak i!

I Kvinnherad vart den fyrste geostien laga for nokre år sidan mellom Nordrepollen og Markjelke. Her er det tilrettelagt med rasteplassar og informasjonsskilt. Geostien vart til i eit samarbeid mellom RosendalStiftinga, Statkraft og Folgefonna nasjonalparksenter. Å fylgja ein geosti vil gje deg ei rikare naturoppleving, gje deg kunnskap om kulturhistoria og inspirera til nye turar ut i naturen med større kunnskap om dine omgjevnader. Så vel møtt til Anders Lundberg sitt føredrag!

Svein Ingvald Opdal

leiar

onsdag, 26 august 2015 19:56

Tur til Fjelberg Prestegard

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Tur med historisk sus

19 personar hadde meldt seg på Kvinnherad Senioruniversitet sin sommartur til Fjelberg Prestegard, tysdag 25. august. Diverre var det berre 16 av dei som møtte opp då snøggbåten gjekk frå Sunde. Dei som kom, fekk til gjengjeld ein innhaldsrik og lærerik dag.

Leiar for stiftinga Fjelberg Prestegard, Truls Grung, tok reisefølgjet med på ei omvising i bispestova frå ca 1730 og prestegarden frå 1818. Grunna eit tilstundande gravferd, måtte reisefølgjet nøya seg med å beundra kyrkja (1722) frå døropninga.

Grung har vore, og er, primus motor for restaurering og vedlikehald av heile anlegget. Han fortalde engasjert om kva som er gjort opp gjennom åra, kva mål ein har for den vidare drifta, korleis anlegget blir brukt og av kven.

I tillegg baud han på anekdotar om prestar og andre personar som har vore knytte til prestegarden. Før reisefølgjet la ut på den relativt omfattande heimreisa med snøggbåt gjennom store deler av sunnhordlandsbassenget, vart det servert suppe, kaffi og kake.

 

 

tirsdag, 02 juni 2015 08:41

Haustprogram

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Haustprogrammet

Styret i Senioruniversitetet i Kvinnherad takkar medlemer og støttespelarar for eit aktivt halvår. Sommaren er knapt komen andre plassar enn på kalendaren, men alt no kan vi lova medlemene eit spennande haustprogram.

Vi held på tradisjonane og inviterer medlemene på ein sommartur. I år går turen til Fjelberg Prestegard, tysdag 25. august. Det blir omvisning i kyrkja frå 1722, bispestova frå ca 1730 og i prestegarden frå 1818, der det òg blir servert betasuppe, kaffi og kaker.

Pris per person om lag 450 kroner, medrekna tur/retur Halsnøytunnelen og ferja frå Sydnes. Frist for påmelding: Laurdag 15. august. Vi tek atterhald om at mange nok melder seg på.

Påmelding til aasmund@kvinnheringen.no, evt telefon 950 33 776.

 

Slik ser haustprogrammet ut. Fleire detaljar vil koma i forkant av kvart einskild program.

 

25. august: Tur til Fjelberg Prestegard

 

17. september: Geosti v/Anders Lundberg

Lundberg er professor ved Institutt for geografi, med mellom anna kulturlandskap, historisk geografi, naturforvaltning, miljøplanlegging og miljøkonsekvensanalys som hovudfelt.

Møtestad: Rosendal.

 

15. oktober: Borgarløn v/Nana Kildal

Kildal er sosiolog med magistergrad frå Universitetet i Oslo. Ho er forskar ved Uni Research Rokkansenteret, og redaktør av tidsskrift for velferdsforskning, medborgarskap, migrasjon og helse ved det same senteret.

Møtestad: Husnes.

 

19. november: «Har pensjonistane det for godt?» v/Victor Norman

Norman er professor i økonomi ved Handelshøgskulen i Bergen. I tillegg til å førelesa for komande økonomar, er han ein mykje omtykt føredragshaldar. Han har òg ei fortid som statsråd.

Møtestad: Husnes.

 

10. desember: «Her, her i denne verdi» v/ Liv Marit Aksnes

Om diktaren og opplesaren Olav H. Hauge. Aksnes er førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen i Bergen. Dei siste åra har ho arbeidd med eit forskingsprosjekt som handlar om «lyden i lyrikken» – og korleis musikken i språket påverkar opplevinga av eit dikt. Korleis framfører poetane sine eigne dikt?  Olav H. Hauge er ein av dei mest sentrale diktarane i dette prosjektet.

Førelesaren vil gje eit historisk riss av Olav H. Hauge som diktar, opplesar og offentleg person. Ho vil leggja vekt på det musikalske i lyrikken hans – og korleis denne musikken kjem til uttrykk når han sjølv les opp dikta sine. Gjennom lyd-og filmeksempel vil publikum få eit nært møte med den særeigne diktaren og opplesaren.

Møtestad: Rosendal.

 

                                      

søndag, 12 april 2015 11:22

Det internasjonale Kvinnherad

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Om lag 50 nasjonalitetar er representerte i Kvinnherad. Kva utfordringar og kva muligheter gir det oss?

Dette er temaet på det opne møtet som Senioruniversitetet i Kvinnherad inviterer til i konsertsalen i Kulturskulebygget på Husnes torsdag 16. april. Møtet er eit samarbeid med det kommunale «Bli Her»-prosjektet.

Seniorrådgjevar/jurist i Integrererings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI Vest), Jens Erik Romslo, held føredrag med den litt langdryge tittelen «Innvandrerbefolkningen i kongeriket Norge – et tilbakeblikk, refleksjoner og fremtidsscenarier».

I kortform vil Romslo mellom anna snakka om innvandrarbefolkninga nasjonalt, regionalt og lokalt. Kven er dei og kor kjem dei frå? Kven er dei største innvandrargruppene?

Vidare vil han sjå på Statistisk Sentralbyrå sine prognosar for korleis innvandringa vil sjå ut i 2060. Han vil òg snakka litt om økonomi og tilskotsordningar, og kva som er viktig for intergrering av nye flyktningar.

Romslo er utdanna jurist og arbeidde i fleire år som forbrukarjurist for Forbrukarombodet og Forbrukarrådet. Dei fem siste åra har han arbeidd som seniorrådgjevar i IMDI Vest.

I tillegg til Romslo, vil Elisabeth Croles presentera «Bli Her»-prosjektet, som vart starta opp i august 2014. Croles er prosjektleiar og vil fortelja litt om arbeidet med flyktningar og arbeidsinnvandrarar i Kvinnherad, og kva utfordringar dei har i det daglege.

Det vil òg bli visning av «Kamp for livet», filmen Rumisa Karimova og Adam Waiman laga om korleis det er å koma som flyktning til Noreg og Kvinnherad. Filmen vart laga som ein del av «Bli Her»-prosjektet.

I tillegg til enkel servering, er det ope for spørsmål og innlegg frå salen. Møtet er ope for alle interesserte.

Senioruniversitetet i Kvinnherad

 

 

 

Sist redigert søndag, 12 april 2015 11:29
Tuesday the 1st. Designet av Ornell data
//
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews