Senioruniversitetet Kvinnherad (36)

 

søndag, 13 mars 2016 10:58

Aktiv aldring

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kva er god helse for eldre?

Dette omfattande spørsmålet kan du få svar på, om du møter opp i konsertsalen i Kulturskulesenteret på Husnes torsdag 17. mars klokka 11.00.

Der inviterer Kvinnherad Senioruniversitet til føredraget «Helsefremjande aktiv aldring», der fysioterapeut Knut Richard Alvheim vil setja fokus på nettopp kva som er god helse for godt vaksne.

Med utgangspunkt i nyare forskning på eldre sine ressursar, vil føredragshaldaren fokusera på fysisk aktivitet, sosial deltaking, kvardagsmeistring og bruk av eigne ressursar, der målet er ein meiningsfull og aktiv kvardag.

Som dei fleste vil vita, inneber god helse mykje meir enn sjølve det kroppslege. Føredraget legg mellom anna vekt på verdien av sosialt fellesskap.

Alvheim presenterer erfaringane sine frå frisklivstrening og kjem med konkrete tips, råd og øvingar for å oppretthalda både fysiske og såkalla kognitive funksjonar. Fysioterapeuten er open for innspel og meiningar frå salen.

Alvheim er utdanna fysioterapeut med vidareutdanning innan helsefremjande rehabilitering for eldre. Han har arbeidd i Kvinnherad kommune siden 1993, med Hatlestrand, Varaldsøy og Ølve som ansvarsområde. Det siste året òg i Rosendal to dagar i veka.

Han har nyleg avslutta toårig vidareutdanning ved Høgskulen i Bergen; Helsefremjande rehabilitering for eldre, og held for tida på med ein toårig mastergrad i kunnskapsbasert praksis.

Etter føredraget byr vi som vanleg på mat, kaffi og drøs i Festsalen. Vi ynskjer medlemer og alle andre interesserte hjarteleg velkomne.

 

Aasmund Taarn Sande

Leiar, Kvinnherad Senioruniversitet

           

 

søndag, 14 februar 2016 18:33

Ikkje berre krig og elende

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Ikkje berre krig og elende

Vi høyrer ofte om konfliktar knytte til islam og muslimar, men lite om fest og kvardagsliv. No har du sjansen til å bli klokare.

Torsdag 18. februar inviterer nemleg Senioruniversitetet i Kvinnherad til ny samling. Der vil førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Anne K. Bang, halda føredrag over tittelen «Daglegliv og høgtid i Islam».

Gjennom media får vi dagleg høyra om dei politiske og religiøse konfliktlinene som finst i den islamske verda. Det som mellom anna har ført til flyktningkrisa vi opplever.

Derimot er det vanskeleg å finna svar på kva det vil seia å vera muslim. Kva ritual og praksis følgjer ein «vanleg» muslim gjennom dagen, året og eit livsløp? Og kva variasjonar finst mellom sekter, mellom folk får ulike stader og til ulike tider?

Føredraget til Bang vil nettopp presentera det vanlege og kvardagslege, og korleis muslimar feirar høgtider og fest med vekt på islam som ein livspraksis, snarare enn eit politisk-religiøst system.

Bang er førsteamanuensis ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap. Ho har i hovudsak arbeidd med spørsmål om korleis islamske samfunn endrar seg ved påverknad utanfrå, av indre reformer eller som følgje av teknologiske og økonomiske prosessar.

Ho har publisert fleire bøker og artiklar om emnet. I tillegg er ho skjønnlitterær forfattar og har gitt ut tre romanar (som ikkje har noko med islam å gjera).

Vi ynskjer medlemer og andre interesserte vel møtt til samlinga klokka 11.00 i Rosendal Fjordhotell. Etter matøkta, om lag klokka 12.30, er du velkomen til å vera med på årsmøte same stad.

Aasmund Taarn Sande

nestleiar

Anne K. Bang

 

 

 

 

mandag, 08 februar 2016 17:36

Konsert i Grieghallen

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Konsert i Grieghallen

I fjor vår inviterte Senioruniversitetet i Bergen andre senioruniversitet i Hordaland til konsert med Bergen Filharmoniske Orkester, og mange av medlemene i Kvinnherad reiste.

Onsdag 13. april inviterer dei til ny konsert i Grieghallen. Under kan du lesa kva program dei har for dagen, og andre praktiske opplysningar. Rett nok på bokmål, men likevel!

Onsdag 13. april er alle senioruniversitetene i Hordaland velkommen til foredrag, lunsj og konsert med Bergen Filharmoniske Orkester.

Høydepunktet på dagen blir konserten med Bergen Filharmoniske Orkester under ledelse av sin nye sjefdirigent, britiske Ed Gardner. Han leder orkester og cellisten Truls Mørk i Schumanns populære cellokonsert. Truls Mørk er en av Norges mest anerkjente musikere på den internasjonale arenaen. Få tolker Schumanns konsert slik han gjør det. Dirigent og orkester presenterer så Brahms’ livsglade andre symfoni.

Foredrag i Peer Gynt salen

Imidlertid starter dagen som sist med foredrag i Peer Gynt-salen, der direktør Bernt Bauge ønsker velkommen.

Dagens foredrag er ved musikkmennesket Erling Dahl jr. som tar for seg musikk under overskriften «kontrapunkt». 

 

Felles lunsj i foajeen

Etter foredraget er vi klare for lunsj. Suppe med brød, søtsak, kaffe/te er inkludert i prisen. Mineralvann, øl og vin kjøpes utenom.

 

Konsert i Griegsalen

Bergen Filharmoniske Orkester. Dirigent: Ed Gardner. Solist: Truls Mørk (cello).

 

Robert Schuman, Cellokonsert

Johannes Brahms, Symfoni nr. 2

 

Billetter
Foredrag, lunsj og konsert kr. 300 pr. person. Billetter kjøpes ved det enkelte senioruniversitet. Siste frist for påmelding er fredag 18. mars. Det er nummererte plasser til konserten i Griegsalen.  Til foredraget i Peer Gynt salen kan du sette deg hvor du vil.

11.45 Foredrag
13.00 Lunsj
14.00 Konsert
15.00 ca. Slutt   

 

Billettar blir å få kjøpt på Kvinnherad Senioruniversitet sin samlingar. Eventuelle spørsmål kan rettast til underteikna.

Aasmund Taarn Sande, nestleiar Kvinnherad Senioruniversitet

 

Sist redigert mandag, 08 februar 2016 17:43
onsdag, 30 desember 2015 20:41

Vårprogram

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)

Vinteren lurer i vasskorpa, men i Kvinnherad Senioruniversitet er våren forlengst komen. I alle fall er programmet for våren klart. For ytterlegare informasjon om stad, dato og klokkeslett er det berre å følgja med på omtalar og lysingar i lokalavisene.

Vel møtt til samlingane!

 

Januar:

Etableringa av Søral - og Husnes som industrisamfunn

Onsdag 13. januar inviterer vi til eit tilbakeblikk frå etableringa av Søral og Husnes som industrisamfunn. Vi viser to filmar: NRK-innslaget frå 1964/65, og oppfølgingsprogrammet som NRK sende i byrjinga av 1970-talet. Lokalhistorikar Tor Bringedal bitt programma saman.

For at flest mogleg skal få høve til å sjå dei gamle filmane, finn møtet stad klokka 19.00.

Møtestad: Festsalen, Husnes Kulturhus

 

Februar:

Dagligliv og høgtid i Islam v/ Anne K. Bang

Bang er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap. Ho har forska på Islam i Aust-Afrika og dei historiske forbindelselinene til den arabiske halvøya. 

Møtestad: Rosendal Fjordhotel

 

Mars:

Helsefremjande aktiv aldring v/ Knut Richard Alvheim

Kva er god helse? Føredraget vil fokusera på fysisk aktivitet, sosial deltaking, kvardagsmeistring og bruk av eigne ressursar der målet er ein meiningsfull og aktiv kvardag.

Alvheim er utdanna fysioterapeut med vidareutdanning innan helsefremjande rehabilitering for eldre. Han har arbeidd i Kvinnherad kommune siden 1993, med Hatlestrand, Varaldsøy og Ølve som ansvarsområde. Det siste året òg i Rosendal to dagar i veka.

Møtestad: Husnes

 

April:

Erfaringar og tilbakeblikk etter 50 år i norsk utanriksteneste 

Tidlegare diplomat Øyvind Nordsletten held føredrag om Russland og Ukraina, men vil særleg snakka om tilhøva mellom Noreg og Russland. Nordsletten er frå Bryne og gjekk inn i norsk utanriksteneste i 1974. Han har hatt ei rekkje leiande stillingar ved ulike departement, og har mellom anna vore ambassadør i Ukraina og Kviterussland (1992-1996), og ambassadør i Russland (2000-2008).

I 2008 vart Nordsletten utnemnd til æresmedlem i Norsk-Russisk Handelskammer for sitt bidrag til å betra dei norsk-russiske forretningstilhøva.

Møtestad: Rosendal Fjordhotel

 

 

Sist redigert fredag, 01 januar 2016 23:14
onsdag, 02 desember 2015 18:20

Neste møte

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Liv Marit Aksnes

 

Lyden av Olav H. Hauge

Er du mellom dei mange som dett i stavar over klokskapen i Olav H. Hauge sine dikt? Måten orda hans får deg til å sjå det kvardagslege og sjølvsagte på ein heilt ny måte? Har du lyst til å få vita meir om kvifor, og kan henda oppleva dikta til den folkekjære diktaren på ein ny måte?

I så fall bør du notera deg komande torsdag (10. desember) klokka 11.00. Då inviterer Senioruniversitetet i Kvinnherad til Olav H. Hauge-programmet «Her, her i denne verdi», av og med Liv Marit Aksnes, i Rosendal Fjordhotell.

Aksnes er førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen i Bergen. Dei siste åra har ho arbeidd med eit forskingsprosjekt som handlar om «lyden i lyrikken» – og korleis musikken i språket påverkar opplevinga av eit dikt. Korleis framfører poetane sine eigne dikt? Olav H. Hauge er ein av dei mest sentrale diktarane i dette prosjektet.

Førelesaren vil gje eit historisk riss av Olav H. Hauge (1908–1994) som diktar, opplesar og offentleg person. Ho vil leggja vekt på det musikalske i lyrikken hans – og korleis denne musikken kjem til uttrykk når han sjølv les opp dikta sine. Gjennom lyd-og filmeksempel vil publikum få eit nært møte med den særeigne diktaren og opplesaren.

Aasmund Taarn Sande              

 

 

 

 

 

                                                              

 

Sist redigert onsdag, 02 desember 2015 18:38
fredag, 13 november 2015 18:59

Heilt hekta på havørn

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Her har Sigve Solheim knipsa ein av havørnane med fangst.

 
På det oppsette haustprogrammet var det professor i økonomi, Victor Normann, som skulle vitja oss i november. Han melde diverre avbod tidlegare denne veka. På kort varsel har vi vore så heldige å få friluftsmann og fotograf Sigve Solheim til å overta samlinga.

Dei siste åra har han vore heilt hekta på havørn. Det er òg tittelen på foredraget han held på Kvinnherad Senioruniversitet si samling i konsertsalen i Kulturskulesenteret på Husnes, torsdag 19. november.

Då havørna vart freda i 1968, var det berre eitt par att som hekka i Hordaland. Fredinga har vore ein suksess, ettersom ein no reknar med at det er mellom 180 og 200 havørnpar i fylket. 14–15 av dei hekkar i Kvinnherad.

Det har mellom andre folk på Sunde lagt merke til. Difor bestemte Soleheim seg for å leita etter havørn med båt i området.

– Eg kom ganske fort over eit par som bygde reir ein stad i Husnesfjorden. Sidan har eg vore heilt hekta, seier Solheim om ørne-interessa.

Over tre og eit halvt år har han følgt det same paret, alltid med eit digitalt kamera. Slik veit han at dei fekk to ungar det første året, og like mange det andre. I år fekk dei èin.

Ørneparet vart etter kvart så vane med han, at dei følgde etter han når han kom med båten.

– Då eg såg at det låg fisk ved reiret, skjøna eg at dei hadde fått ungar, seier Solheim.

Vanlegvis er han forsiktig med å nærma seg reir med ungar i. Det gjorde han først då Stavanger Museum, som er ansvarleg for merking av havørn, bad han gjera det.

Resultatet av Solheim si glødande interesse for havørn er blitt ein time langt foredrag, krydra med eineståande bilete av livet til ein ørnefamilie. Alt frå bygging av reir, fanging av fisk, luftakrobatikk og mating av ungar.

Senioruniversitetet ynskjer akademikarar og andre friluftsinteresserte vel møtt til samlinga i i konsertsalen i Kultursenteret på Husnes. Etterpå er det som vanleg kaffi og mat.

Aasmund Taarn Sande

 

 

Sist redigert lørdag, 14 november 2015 10:52
Wednesday the 4th. Designet av Ornell data